พัทธยา เทศทองมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

ประธานมูลนิธิ : ร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภักดี
เลขาธิการ : พันเอก โอสถ ภาวิไล

ที่ตั้ง : สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การพลศึกษาคนพิการ
2.เผยแพร่และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน คนพิการสนใจในการเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความประพฤติชอบและเป็นพลเมืองดี
3.ควบคุมดูแลสมาคมหรือชมรมกีฬาที่เป็นสมาชิกให้ปฏิบัติตามธรรมนูญข้อบังคับที่กำหนดไว้
4.ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ องค์กรการกีฬา
5.จัดเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก,กีฬาเฟสปิกเกมส์,กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ และกีฬาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลแล้ว
6.ดำเนินการจัดและควบคุมการแข่งขันกีฬาคนพิการรายการต่างๆ ตามข้อ 4.5 ที่ได้จัดให้มีขึ้นในประเทศไทย
7.ประสานกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล สหพันธ์กีฬาคนพิการระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
8.เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลเกี่ยวกับกฎบัตรขบวนการ ตลอดจนการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ , เฟสปิกเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
9.ร่วมมือกับหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมนโยบายกีฬาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
10.ควบคุมการใช้ธงพาราลิมปิก สัญลักษณ์พาราลิมปิก คติพจน์พาราลิมปิก และตราเครื่องหมายพาราลิมปิก
11.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
12.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330