พัทธยา เทศทอง


ศุภชัย โกยทรัพย์
ผลงานในเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ประเทศจีน 2 เหรียญทอง วีลแชร์ 100m - T54 ,Men's 200m - T54 และ 1 เหรียญเงินจาก 4x400m T53/54
เกิด 15 กรกฎาคม 2520
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นคนโต

การศึกษา
ปฐมศึกษา โรงเรียน คุรุประชานุกุล ต. คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
มัธยมต้น โรงเรียน หนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
มัธยมปลาย ศูนย์กลางศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ
ปริญญาตรี ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาคอมพิวเตอร์)
คุณวุฒิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ราชภัฏชัยภูมิ

อาชีพ
ปัจจุบันทำงานที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งอาจารย์สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานที่ผ่านมา
ประเภทวีลแชร์ความเร็ว
ปี 2551 ประเทศดูไบ ผลงาน เหรียญทอง 200 , 400 เมตร และ เหรียญเงิน 200 เมตร
พาราลิมปิกเกมส์ 2008 ประเทศจีน ผลงาน เหรียญเงิน 4x100 , 4x400 เมตร และ เหรียญทองแดง 100 เมตร
ปี 2550 อาเซียนพาราเกมส์ ประเทศไทยครั้งที่ 4 เหรียญทอง 100, 200 , 400 , 4x100 , 4x100 เมตร
ประเทศไต้หวัน ผลงาน เหรียญทองแดง 100 เมตร และ เหรียญเงิน 200 , 400 เมตร
ปี 2549 เฟสปิกเกมส์ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 9 เหรียญทอง 100 , 200 4x100 เมตร และ เหรียญเงิน 400 , 4x400
ประเทศแคนนาดา ผลงาน เหรียญทอง และ เหรียญเงิน 400 เมตร
ปี 2548 อาเซียนพาราเกมส์ ประเทศ ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 3 เหรียญทอง 200, 4x400, 4x100 เมตร และ เหรียญเงิน 100,400 เมตร


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330